schwerere Drehschemeltrucks - Arthur Koppel - Berlin